Home / Bibel ämnen / Evangelisation

Evangelisation

Hur kan vi engagera oss i evangelisation? Bibeln säger i Matteusevangeliet 9:37-38”...och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."”

Evangelisation är ett världsvitt arbete. Bibeln säger i Matteusevangeliet 28:19-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."”

Kristus skall bli förkunnad till varje människa. Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:28  Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus.”

Evangeliet skall predikas till hela världen innan Jesus kommer tillbaka. Bibeln säger i Matteusevangeliet 24:14” Och buskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Evangeliet skall inte förkunnas med vältalighet och hög visdom. Bibeln säger i             1 Korinthierbrevet 2:1-5 ”När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.”

Vi är kallade till att vara Kristi sändebud. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 5:20 ”Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”

Evangelisation är att visa kärlek. Bibeln säger i Johannesevangeliet 13:35  Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Det glada budskapet inkluderar mer än predikan av Gud ord. Bibeln säger i Jesaja 61:1-3  Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sent mig att frambära glädjebud till de betrykta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorgdräkt, lovsång i stället för modlöshet. ...

 

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...