Home / Bibel ämnen / Relationer och sex

Relationer och sex

Vilken sorts person skall du uppvakta? Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22   Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.”

Det är oklokt att uppvakta någon som inte älskar Gud. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 6:14-15  Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Amos 3:3  Slår man följe på färden utan att känna varandra?

Uppvakta inte någon som säger sig vara en kristen, men inte visar det i sitt liv. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 5:11   Nej, vad jag skrev till er var att ni inte får ha något att göra med den som kallas broder men som förfaller till otukt, själviskhet, avgudadyrkan, ovettigt tal, fylleri och utsugning. Ni får inte äta tillsammans med honom.

Undvik att uppvakta personer som har dåligt humör. Bibeln säger i Ordspråksboken 22:24-25   Ge dig inte i lag med en hetlevrad man, med den argsinte skall du inte umgås, ty du kan ta efter hans sätt och gillra en fälla för dig själv.

Uppvakta inte en lat kristen. Bibeln säger i 2 Thessalonikerbrevet 3:6   Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss.

Inre skönhet är mest värdefull. Bibeln säger i 1 Petrus brev 3:3-4   Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon.

Uppvakta någon med en god attityd. Bibeln säger i Romarbrevet 15:5-6    Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, 6så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.

Uppvakta någon som uppmuntrar och stöder dig. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:1-3   Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

Glöm inte bort att bry dig om andra, även om du uppvaktar någon. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:4“Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Låt relationen växa och utvecklas steg för steg. Bibeln säger i 2 Petrusbrevet 1:5-7   Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek.

Vad skall man undvika i samband med att man uppvaktar någon? Bibeln säger i Romarbrevet 13:13   Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund.

Uppvaktning inkluderar inte en sexuell relation. Bibeln säger i 1 Korintierbrevet 6:13,18  ...Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.

Håll dig ren. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:3   Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

För att inte skada oss själva, måste vi sätta våra sexuella drifter och aktiviteter under Kristi kontroll. Bibeln säger i 1 Thessalonikerbrevet 4:3-5   Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud.

Om du redan har gått för långt fysiskt, vad skall du göra? Först: Bekänn din synd. Bibeln säger i Psalm 51:2-6  ... när profeten Natan varit hos honom, sedan David varit tillsammans med Batseba. Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig.”

För det andra: Be Gud om förlåtelse för din synd. Gud säger att du kan börja om igen. Bibeln säger i Psalm 51:9-14   Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

För det tredje: Tro att Gud verkligen har förlåtit dig och kasta bort dina skuldkänslor. Bibeln säger i Psalm 32:1-6   Lycklid den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut! Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad, du bevarar mig för nöden, du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.”

Gud har en maka/make för dig. Bibeln säger i 1 Moseboken 2:18   Herren Gud sade:  ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.”

Be Gud om en maka/make. Bibeln säger i Ordspråksboken 19:14   Gods och guld ärvs från fäderna, men en duglig hustru är en skänk från Herren.

Gud önskar ge dig vad ditt hjärta begär. Bibeln säger i Psalm 37:4   Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär. 

Matteusevangeliet 6:8 säger: Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...