Home / Biblická témata / Chození a sex

Chození a sex

Pokud s někým chodíme, měli bychom se vyvarovat sexu. V Bibli, Římanům 13,13, je napomenutí: „Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti.“

Chození by nemělo zahrnovat sexuální vztah. Bůh nezakazuje sexuální hřích jen proto, aby nám ztížil život. Ví totiž, jako má tento hřích moc a že by nás mohl tělesně i duchovně zničit. Bible to vysvětluje v 1. Korinským 6,13.18.20 (SNC): „Bůh nám dal chuť k jídlu a žaludek pro přijímání potravy; ovšem ani jedno, ani druhé tu nebude věčně. Smilstvo je však problém daleko vážnější. Tělo nám nebylo dáno k tomu, abychom ho zneužívali, ale aby sloužilo Kristu … Proto se varujte smilstva. Ostatní přestupky se těla přímo nedotýkají, ale smilstvem se proviňujete na svém vlastním těle … Nepatříte už sami sobě, byli jste koupeni – a velmi draze koupeni. Ať tedy i vaše tělo dělá Bohu čest!“

Zachovejme si čistotu. V Bibli, 1. listu Janově 3,3, je psáno: „Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.“

Měl by to být Pán Bůh, kdo ovlivňuje náš život včetně sexuálních tužeb a aktivit; jedině tak sami sobě neublížíme. Apoštol Pavel 1. listu Tesalonickým 4,3–7 prvním křesťanům radí (SNC): „Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Respektujte manželský svazek svého bližního; kdo by ho rozvracel, neujde trestu. To opakuji znovu se vší vážností. Bůh vás přece nepovolal ke špinavosti, ale ke svatosti a čistotě.“

Co bys měl udělat v případě, že tvůj vztah dospěl v sexuální oblasti příliš daleko?

Nejprve přiznej svůj hřích. Příklad takového doznání najdeme v Žalmu 51,3–5: „Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.“

Poté popros o odpuštění – Bůh říká, že můžeš začít znovu. Také příklad takové prosby najdeme v Bibli, Žalm 51,8–13: „Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.“

Nakonec uvěř, že ti Bůh odpustil, a už si to více nevyčítej. V Žalmu 32,1–6 se píše: „Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: ‚Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.‘ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne.“