Home / Biblická témata / Astrologie

Astrologie

Co Bůh říká o lidech, kteří se radí s astrology a svůj život nechávají vést astrologií? Odpověď je v Bibli, v Izajáši 47,13–15: “Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí, ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo.”

Astrologie je věštecké umění, které učí, že vzájemné postavení Slunce, Měsíce a planet má vliv na jednotlivce a předurčuje jeho život. Původní pojmenování používané v hebrejštině pro označení astrologie doslova znamená ‘zbožštění nebes’. Věštění je akt předpovídání budoucích událostí, akt zjevení tajného poznání pomocí znamení, předzvěstí a jiných druhů nadpřirozeného působení. Bůh věštectví zakazuje. Je to zapsáno v Bibli, Leviticus 19,26: “…nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním.”

Když Izraelité vcházeli v Kenaanu do zaslíbené země, Bůh je varoval, aby se věštěním nezaobírali: “Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů … Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody … Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.” (Deuteronomium 18,9.12.14)

Věštění je dokonce považováno za smrtelný hřích. V 1. Samuelově 15,23 je psáno: “Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků…”

Král Nebúkadnesar měl sen; svolal proto mágy, věštce a astrology, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Jak reagovali? Jejich slova jsou v Bibli, v knize Daniel 2,10: “Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc.”

Babylonští astrologové tedy nebyli schopni králi pomoci s jeho znepokojujícím snem. Bůh však požehnal svému zbožnému proroku Danielovi opravdovými dary Ducha svatého, ten pak byl předveden před krále, aby mu vyložil jeho sen. Příběh je zapsán v knize Daniel 2 kap., Danielova odpověď je ve verši 27–28: “Daniel králi odpověděl: `Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři. Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku…´” S Boží pomocí byl Daniel schopen popsat a vyložit králi jeho prorocký sen.