Home / Biblická témata / Kompromis

Kompromis

Modli se, abys v pokušení nepřistoupil na kompromis. Bible nás v Matoušově evangeliu 26,41 varuje: „ Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé .“

Na špatnou cestu vůbec nevstupuj. Bible nás v Přísloví 4,14.15 vybízí: „Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej. Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál .“

Nenechej se ovlivnit hříšníky. V Přísloví 1,10 je psáno: „Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! “

Člověk, který chce žít spravedlivě, nedělá kompromisy. Říká to Bible, Izajáš 33,15.16: „Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou nedobytným hradem, bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále .“

Není proč přijímat kompromisy. „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ (1. Korintským 10,13)

Nedej ďáblu příležitost. Bible to vyjadřuje v Efezským 4,27: „A nedopřejte místa ďáblu.“

Nelze činit kompromis s ďáblem; následujeme buď Krista, nebo Satana. Bible hovoří jasně, Matouš 12,30: „Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“