Home / Biblická témata / Krystaly

Krystaly

Mnoho lidí přisuzuje krystalům mystickou sílu. Věří, že krystaly působí na duchovní růst, že mají léčebné účinky a že mohou přivodit pozitivní změnu v životě člověka. Používání ‚ posvátných kamenů pro tyto účely bylo běžné mezi pohany, kteří obývali biblická území. Talismany měly podobu malých přívěsků, které se nosily na náhrdelníku či náramku proto, aby ochránily své nositele před působením negativní energie a zla, a také aby jim přinesly štěstí. Bůh přísně varoval ty, kteří se odklonili od víry a přijali pohanské zvyklosti včetně nošení talismanů. Dočteme se o tom v Bibli, Ezechiel 13,18–21: “ Toto praví Panovník Hospodin: ‚ Běda těm, které šijí kouzelné váčky na každé zápěstí a dělají kukly na hlavu každé velikosti, aby lovily duše. Lovíte duše mého lidu a svou duši chcete zachovat naživu? Znesvěcujete mě před mým lidem pro hrst ječmene a kus chleba; svým lhaním lidu, který poslouchá lži, usmrcujete duše, které neměly zemřít, a při životě chcete zachovat duše, které nemají žít.‘ Proto praví Panovník Hospodin toto: ‚ Chystám se na vaše kouzelné váčky, do nichž lovíte duše jako ptáky. Strhám je z vašich rukou a duše, které lovíte jako ptáky, pustím. A vaše kukly vám strhnu a svůj lid vám vytrhnu z rukou. Už nebudou úlovkem ve vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin.‘”

Je důležité vědět, že většina znalců léčebných kamenů (krystalů) je zapojena do okultismu. Co říká Bůh o spojení s okultismem? Odpověď najdeme v Bibli, Deuteronomium 18,9–12: “ Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.”

Zázraky, znamení a divy mohou být často dílem satanovým. Bible na to upozorňuje v 2. Tesalonickým 2,9.10: “ Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.”

Pravé uzdravení pochází od Boha. Bible o tom hovoří v Žalmu 103,2–4: “ Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. ”

Okultistům nebude při druhém příchodu Ježíše Krista umožněno vejít do slavného nového Jeruzaléma. Tak je to psáno ve Zjevení 22,14.15 (SNC): “Šťasten, kdo má očištěné srdce: před ním se otevírá věčný život a brány nebeského města, venku zůstanou pohlavně nevázaní, zvrhlíci, šarlatáni, vrazi a všichni, kdo dávají čemukoliv přednost před Bohem a libují si v podvodech.”