Αποκρυφισμός

Ο Θεός απαγορεύει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε είδος αποκρυφισμού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: " Αφού μπεις μέσα στη γη, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελύγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας, που να διαπερνάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από την φωτιά ή που να ασκεί μαντεία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή, καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο· και εξαιτίας αυτών των βδελυγμάτων ο Κύριος ο Θεός σου τους διώχνει από μπροστά σου. Τέλειος θα είσαι μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου." (Δευτερονόμιο 18: 9 – 13)

Το μέλλον είναι γνωστό μόνο στον Θεό, όχι στους νεκρούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν σας πουν: «Ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα μαντείας και τους νεκρομάντες, αυτούς που μορμυρίζουν και ψιθυρίζουν», αποκριθείτε: Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Θεό του; Θα προστάξει στους νεκρούς για τους ζωντανούς;" (Ησαΐας 8: 19)