Home / Bibelemner / Nye pakt

Nye pakt

Hva er Den nye pakt mellom Gud og oss mennesker? Den nye pakt er selve løsningen på menneskenes opprør mot Gud og syndens problem. Det står i Bibelen, Jeremia 31,33. ”Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.”

Den nye pakt kommer til oss gjennom Jesu Kristi død. Det står i Bibelen, Lukas 22,20. ”Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: ”Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere”.”

Den nye pakt gjør det mulig for oss å be direkte til Gud gjennom Kristus. Det står i Bibelen, Hebreerne 7,22. ”Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for.”

Det er Den nye pakt som gjør det mulig for oss å få tilgivelse for våre synder. Det står i Bibelen, Hebreerne 9,14-15. ”Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt.”

Hva lovet menneskene å gjøre under den gamle pakt? Det står i Bibelen, 2. Mosebok 24,3. ”Da Moses kom og bar fram for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig: ”Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde”.”

Hva lover Gud å gjøre under den nye pakt? Det står i Bibelen, Hebreerne 8,10. ”Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.”