Home / Bibelemner / Oppstandelse

Oppstandelse

Bibelen bekrefter at Jesus Kristus stod opp fra døden. Det står i Bibelen, Matteus 28,5-6. ”Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: ”Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!”

Oppstandelsen skjedde nøyaktig slik profetene forutsa. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,3-4. ”For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene…”

Hele den kristne tro dreier seg om sannheten om Jesu oppstandelse fra døden. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,14-17. ”Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vitner om Gud; for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.”

Hva sier Bibelen om vår egen oppstandelse fra døden? Vi vil bli vekket opp fra døden, fordi Kristus selv stod opp fra døden. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,12-14. ”Men hvis det forkynnes at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs.”

Når vi blir vekket opp fra døden, vil vi få et nytt legeme som varer evig. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 15,51-53. ”Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.”

Takket være Jesu oppstandelse fra døden, har han makt til å vekke til live døde mellommenneskelige forhold, i tillegg til mennesker som er åndelig døde. Det står i Bibelen, Filipperne 3,10. ”Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik idet jeg dør som han” I Efeserne 2,1.4.5 står det, ”Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og sydner…Men Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.”