Home / Bibelemner / Tiende

Tiende

Før vi bruker de pengene vi tjener, skal vi vise Gud ære ved først å gi til ham det som tilhører ham. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,9. ”Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.”

Hvilken andel av vår inntekt tilhører Gud? Det står i Bibelen, 3. Mosebok 27,30. ”All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren.”

Når vi betaler tiende av det vi tjener blir vi minnet på å la Gud være vår øverste prioritet i livet. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 14,22-23. ”Hvert år skal du gi tiende av alt det som vokser på marken din. Du skal spise tienden av ditt korn, din most og din olje og de førstefødte dyr av ditt storfe og småfe for Herren din Guds åsyn, på det stedet han velger ut til bolig for sitt navn, så du kan lære å frykte Herren din Gud så lenge du lever.”

Hvordan ble tienden brukt i Israel? Det står i Bibelen, 4. Mosebok 18,21. ”Men jeg lar levittene få all tienden i Israel. Den skal de ha til lønn for sitt arbeid, for tjenesten ved møteteltet.”

Kristus støttet tiendebetaling. Det står i Bibelen, Matteus 23,23. ”Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.”

Hva slags økonomisk støtte foreslår Paulus for evangelistisk arbeid? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 9,13-14. ”Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet, lever av templets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.”

Hvilket grunnlag finner vi for Bibelens påbud om tiendebetaling? Det står i Bibelen, Salmene 24,1. ”Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til.”

Hvorfra kommer vår rikdom? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 8,18. ”Nei, kom i hu at det er Herren din Gud som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han sluttet med dine fedre og bekreftet med ed, som han gjør det i dag.”

Gud ber oss bringe noe i tillegg til tienden også. Det står i Bibelen, Salmene 96,8. ”Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempelgårder!

Gud sier at vi faktisk stjeler fra ham når vi ikke betaler tiende. Det står i Bibelen, Malaki 3,8. ”Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel: ”Hva er det vi har røvet fra deg?” Tienden og avgiftene!”

Gud foreslår at vi skal prøve om hans løfter er sanne. Det står i Bibelen, Malaki 3,10. ”Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.”

Gi med glede. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 9,7. ”Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver.”

Gud sier at din offergave skal være et sant uttrykk for hvor mye du selv har fått. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 16,17. ”Enhver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelse Herren din Gud har gitt deg.”