Home / Subiecte biblice / Judecata

Judecata

Toţi vor fi judecaţi în faţa lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:12. “Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”

Oamenii vor fi judecaţi pentru ceeace au făcut.

Este scris în Biblie: Matei 16:27. “Căci Fiul Omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.”

Standardul la judecată va fi Legea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Iacov 2:10-12. “Căci, cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: “Să nu preacurveşti”, a zis şi: “Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.”

Judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă.

Este scris în Biblie: Fapte 17:31. “Pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi.”

Nimeni nu va scăpa de judecată.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 5:10. “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.”

Nimic nu va putea fi ascuns la judecată.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 12:14. “Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.”

Ce scenă a judecăţii a fost prezentată lui Daniel?

Este scris în Biblie: Daniel 7:9-10. “Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flacări de foc şi roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.”

La curtea de judecată, Domnul Hristos este Avocatul (Apărătorul) nostru.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:1. “Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.”

Ce dovadă prezintă Apărătorul în favoarea noastră?

Este scris în Biblie: Apocalips 3:5. “Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”