Home / Subiecte biblice / Sănătate

Sănătate

Ce trebuie să fac pentru a fi sănătos?

Este scris în Biblie: 1 Corinteni 6:19-20. “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că vou nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Care este dorinţa lui Dumnezeu pentru noi?

Este scris în Biblie: 3 Ioan 2. “Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

În ce condiţii a fost promisă sănătatea pentru poporul lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Exodul 15:26. “El a zis: “Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

Ce a promis Dumnezeu poporului său din vechime.

Este scris în Biblie: Exodul 23:25. “Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele şi voi depărta boala din mijlocul tău.”

Cine poate vindeca?

Este scris în Biblie: Psalmul 103:2-3. “Binecuvintează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate boalele tale.”

Spre a ne bucura de o viaţă sănătoasă trebuie să ne echilibrăm munca şi odihna.

Este scris în Biblie: Exodul 20:8-10. “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

Oare atitudinea noastră ne afectează sănătatea?

Este scris în Biblie: Proverbe 17:22. “O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.”

Stresul din afara noastră nu trebuie să ne producă stres în interiorul nostru.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:6-7. “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci rugaţi-vă pentru orice lucru; aduceţi nevoile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu şi nu uitaţi să-I mulţumiţi pentru răspunsurile Sale. Dacă veţi face aşa, veţi experimenta pacea lui Dumnezeu, care e atât de minunată, încât întrece cu mult posibilităţile minţii omeneşti de a o înţelege. Pacea Sa va păstra gândurile şi inimile voastre într-o stare de linişte şi odihnă, prin Isus Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce se poate face spre a preveni transmiterea bolilor sexuale?

Este scris în Biblie: 1Corinteni 6:18. “Deaceea zic, trebuie să ocoliţi cu desăvârşire orice formă de imoralitate sexuală. Nici un alt păcat nu afectează trupul ca acesta. Când păcătuiţi astfel, păcatul e îndreptat chiar împotriva trupului vostru.” (NT pe înţelesul tuturor). Exodul 20:14. “Să nu comiţi adulter” (Traducerea engleză NIV).

Care a fost dieta originală recomandată oamenilor? Fructe, seminţe, nuci şi legume.

Este scris în Biblie: Geneza 1:29. “Şi Dumnezeu a zis: “Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.”

Imediat după potop, când rămăsese puţină vegetaţie, ce a spus Dumnezeu despre dietă?

Este scris în Biblie: Geneza 9:2-4. “Să apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: Vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sîngele ei, să nu mâncaţi.”

Oamenii trebuiau să fie atenţi în legătură cu hrana lor şi să facă o distincţie între ceeace era bun pentru ei şi ceeace nu era bun.

Este scris în Biblie: Levitic 11:47. “Ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se mănâncă.”

Deosebirea dintre animalele curate şi necurate nu era o interzicere doar pentru Iudei. A existat înainte de Avraam, care era primul Iudeu.

Este scris în Biblie: Geneza 7:1-2. “Domnul a zis lui Noe: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască.”

Această deosebire dintre animalele curate şi necurate va continua până la sfârşitul timpului.

Este scris în Biblie: Isaia 66:15, 17. “Căci iată, Domnul vine într-un foc şi carăle Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jărattic şi ameninţările în flăcări de foc. Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri, - zice Domnul.-”

Ce exemplu a lăsat Daniel cu privire la importanţa dietei potrivite?

Este scris în Biblie: Daniel 1:8. “Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.”

Ce a mâncat Daniel?

Este scris în Biblie: Daniel 1:12. “Incearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de mâncat zarzavaturi şi apă de băut.”

De ce trebuie să ne controlăm obiceiurile noastre în ceeace priveşte dieta?

Este scris în Biblie: 1Corinteni 10:31. “Ei bine, am să vă spun de ce. Fiindcă tot ce faceţi voi trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu, chiar şi ce mâncaţi şi ce beţi” (NT pe înţeleseul tuturor).

Ce spune Scriptura despre alcool?

Este scris în Biblie: Proverbe 20:1. “Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.”

Ce efecte reale şi defavorabile va avea asupra mea folosirea băuturilor alcoolice?

Este scris în Biblie: Proverbe 23:29-35. “Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii?

Ale celor ce întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilic. Ochii ţi se vor uita după femeile altora şi inima îţi va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. “M-a lovit... dar nu mă doare!... M-a bătut... dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”

Care este rezultatul îmbuibării cu hrană şi băutură?

Este scris în Biblie: Proverbe 32: 20-21. “Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.”