Potrat

Co Bůh říká o životě a osobnosti lidského zárodku? Lidé mají svou hodnotu a identitu již před narozením. Tak je to psáno v Bibli, v knize Jeremjáš 1,5: “Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."

Bůh utváří život jednotlivce ještě v lůně matky. Otevřme Bibli, Žalm 139,13–15: “Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.”

Boží přikázání zakazuje brát komukoli život. V biblické knize Exodus 20,13 je jasně psáno: “Nezabiješ.”