Home / Biblická témata / Výchova dětí

Výchova dětí

Jakou hodnotu má, když se od malička soustředíme na výchovu našich dětí? Dozvíme se to v Bibli, Přísloví 22,6: “Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.”

Co Bůh při tom očekává od rodičů? Rodiče musejí pro své děti představovat ten nejlepší vzor, a to jak v řeči, tak i v jednání. Je to zapsáno v Bibli, v Deuteronomiu 6,6.7: “A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.”

Bůh očekává, že rodiče budou vůči svým dětem trpěliví. Bible v Koloským 3,21 radí: “Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.”

Co Bůh očekává od matky? Zjistíme to v Bibli, Přísloví 31,26: “Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.”

Vyžadování kázně je vyjádřením rodičovské lásky. Je to vyjádřeno v Přísloví 13,24: “Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.”

Laskavé a přitom rozhodné napomenutí napomáhá dětem v učení. Čteme o tom v Přísloví 29,15: “Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.”

Smyslem disciplíny je pomoci dětem dozrát, nikoli je rozhořčit. Bible v Efezským 6,4 říká: “Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.”

Děti často zakoušejí následky hříchů, kterých se dopustili jejich rodiče. Je to vyjádřeno v Bibli, Exodus 34,7: “…(Hospodin), který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech a na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.”

Co Bůh očekává od dětí? V Bibli, Efezským 6,1, je psáno: “Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.”