Zábava

Zde jsou kritéria pro výběr veškeré zábavy (včetně knih, hudby, televizních programů a filmů), Filipským 4,8: “Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.”

Vyhýbejte se nevhodným aktivitám. V Bibli se o tom píše v Žalmu 101,3: “Nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci, nepropadnu tomu.”

Nemůžete vyzkoušet všechna zábavná potěšení, které tento svět nabízí, a přitom zůstat Božím přítelem. V Bibli, List Jakubův 4,4, jsou nekompromisní slova: “Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.”

Která jsou ta zlá světská potěšení? Dozvíme se to v Bibli, Galatským 5,19–21: “Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.”

Definice světských potěšení a zábavy je ještě širší. Nahlédněme do Bible, 1. list Janův 2,15–17: “Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.”

Všechno, co děláme, by mělo být v souladu se jménem Kristovým. Bible v Listu Koloským 3,17 přikazuje: “Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.”