Home / Biblická témata / Závazek

Závazek

Věřící mají vůči Kristu závazek. Bible nám jej objasňuje v Římanům 5,8: „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“

Závazek se považuje za počátek důvěry v Boha. Bible o tom hovoří např. v Žalmu 37,5: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“

Naše zavázání se Bohu musí být trvalé. Tak je to požadováno v Bibli, Jozue 24,15: „Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“