Μουσική

Η μουσική είναι μια έκφραση λατρείας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε έψαλε ο Μωυσής και οι γιοι Ισραήλ τούτο το τραγούδι προς τον Κύριο και είπαν τα λόγια: Ας ψάλλω στον Κύριο, επειδή δοξάστηκε με δόξα, έριξε το άλογο και τον καβαλάρη του στη θάλασσα." (Έξοδος 15: 1)

Ένας καλός τρόπος να δοξολογηθεί ο Θεός είναι μέσω της μουσικής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγάλλεστε, δίκαιοι, στον Κύριο. Στους ευθείς ταιριάζει η σύνεση. Υμνείτε τον Κύριο με κιθάρα. Με δεκάχορδο ψαλτήρι ψαλμωδήστε σε Αυτόν. Ψάλλετε σε Αυτόν νέο τραγούδι. Παίζετε καλά τα όργανά σας με αλαλαγμό." "Ψάλτε με ευφροσύνη στον Θεό, τη δύναμή μας. Αλαλάξτε στον Θεό του Ιακώβ. Υψώστε ψαλμωδία και χτυπάτε τύμπανο, τερπνή κιθάρα μαζί με ψαλτήρι." (Ψαλμός 33: 1 - 3 και 81: 1 - 2)

Η μουσική μπορεί να είναι ένα μέσο, για να αποστηθίσουμε τη Γραφή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλούσια, με κάθε σοφία. Διδάσκοντας και νουθετώντας ο ένας τον άλλον, με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, ψάλλοντας με χάρη από την καρδιά σας στον Κύριο." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 3: 16)