Τιμιότητα

Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επέστρεψα και είδα κάτω από τον ήλιο ότι ο δρόμος δεν είναι στους ταχύποδες ούτε ο πόλεμος στους δυνατούς, αλλ’ ούτε το ψωμί στους σοφούς, αλλ’ ούτε τα πλούτη στους νοήμονες, αλλ’ ούτε η χάρη στους άξιους· επειδή καιρός και περίσταση συναντάει όλους αυτούς." (Εκκλησιαστής 9: 11)

Ο Θεός θέλει τιμιότητα στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η δίκαιη στάθμη και η πλάστιγγα είναι του Κυρίου· όλα τα ζύγια στο σακί είναι δικό Του έργο." (Παροιμίες 16: 11)

Η δικαιοσύνη αποτελεί μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και η ζώνη της οσφύος Του θα είναι δικαιοσύνη και η ζώνη των πλευρών Tου πίστη." (Ησαΐας 11: 5)

Για να βρεθούμε στη βασιλεία του Θεού, η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη κι αυτός που μιλάει με ευθύτητα, αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων, αυτός που σείει τα χέρια του από δωροληψίες, αυτός που βουλώνει τα αυτιά του, για να μην ακούει για αίμα κι αυτός που κλείνει τα μάτια του, για να μην δει το κακό· αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά..." (Ησαΐας 33: 15 – 16)