Home / Biblická témata / Spravedlnost

Spravedlnost

Život není vždy spravedlivý. Bible jej vystihuje v knize Kazatel 9,11 (SNC): “A dále jsem na světě poznal, že rychlý nemusí zvítězit v běhu, hrdina nemusí vyhrát boj, stejně jako moudrý může žít o hladu, rozumný nemusí být bohatý a vzdělaný nemusí být v oblibě. Záleží na tom, zda se člověku naskytne v pravou chvíli vhodná příležitost.”

Bůh očekává, že budeme v obchodním jednání čestní. Přísloví 16,11 praví: “Vahadla i správné misky patří Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem.”

Spravedlnost je součástí Božího charakteru. Je obrazně vyjádřen v Bibli, Izajáš 11,5: “Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.”

Spravedlnost je podmínkou pro život v Božím království. V knize Izajáš 33,15.16 totiž čteme: “Ten, kdo žije spravedlivě a mluví, co je správné, a zavrhuje zisk z vydírání, ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek, kdo si zacpe uši, aby neslyšel výzvu k prolévání krve, kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách; nepřístupné vrcholky skal mu budou nedobytným hradem, bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále.”