Home / Piibli teemad / Ristimine

Ristimine

Piibel seob ristimistalituse tihedalt usuga evangeeliumisse ehk heasse sõnumisse sellest, et pääste tuleb Jeesuse Kristuse kaudu.

Võime lugeda Piiblist Markuse evangeeliumist: „Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.“ (Markuse evangeelium 16:15,16)

Kui Peetruse jutlus nelipühapäevil inimeste südant puudutas, mida siis Peetrus neil teha palus? Vastuse leiame Apostlite tegude raamatust: „Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks.“” (Apostlite teod 2:38)

Ristimine sümboliseerib pattude minemauhtumist. See sümboliseerib seda, et justnagu Jeesus suri meie pattude eest, maeti maha ning tõusis uuele elule, samamoodi oleme meiegi oma pattudele surnud, maetud vee alla ja tõuseme üles uuele elule koos Jeesusega. Loeme veel Apostlite tegude raamatust: „Ja mida sa nüüd ootad? Tõuse ja lase ennast ristida ning oma patud ära pesta, appi hüüdes tema nime!“ (Apostlite teod 22:16)

Apostel Paulus kirjutab: „Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks? Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.“ (Pauluse kiri roomlastele 6:1–4)

Kui mitut erinevat ristimiseviisi Piibel õpetab? „Üks Issand, üks usk, üks ristimine.“ (Pauluse kiri efeslastele 4:5)

Sõna ristima tähendab Piiblis “sisse kastma” või “vette kastma”

Kuidas ristis Filippus Etioopia mehe, kes oli hakanud Jeesusesse uskuma? Apostlite tegude 8:36–39 on kirjas: „Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde. Ja eunuhh lausus: „Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?” Aga Filippus ütles: „Kui sa usud kogu südamest, siis on see võimalik.” Ta vastas ja ütles: „Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!” Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga.“

Mis juhtus Jeesuse ristimisel? Matteuse evangeeliumi 3:16–17 loeme: „Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!“”

Kelle nimesse inimesi ristitakse? Piiblis on kirjas nii: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.“ (Matteuse evangeelium 28:19)

Mis on ristimise eeltingimuseks? Loeme Apostlite tegude raamatust: „Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi.“ (Apostlite teod 8:12)

Lae alla tasuta e-raamat
Võta oma vaimse elu rikastamiseks tasuta e-raamat!