Botez

Ce practică este asociată în de aproape cu credinţa Evangheliei. Este scris în Biblie: Marcu 16:15-16. "Apoi, le-a zis: "Duceţi-vă în toată lumea şi propavăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit."

In ziua Cincizecimii, când oamenii au fost convinşi, ce le-a zis Petru să facă? Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 2:38. "Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre.

Ce reprezintă botezul? Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 22:16. "Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului."

Câte feluri de botez învaţă Scripturile? Este scris în Biblie: Efeseni 4:5. "Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez."

Cum este descris un astfel de botez? Este scris în Biblie: Romani 6:2-4. "Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă."

Ce s-a întâmplat la botezul lui Isus? Este scris în Biblie: Matei 3:16-17. "De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea."

n numele cui trebuie să fie credincioşii botezaţi? Este scris în Biblie: Matei 28:19. "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh."

Cum şi unde a botezat Filip pe famenul convertit? Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 8:36-39. "Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: "Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?" Filip a zis: "Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: "Cred că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu." A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum plin de bucurie."

Ce condiţie este necesară pentru botez? Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 8:12. "Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei."