Křest

Křest je úzce spjat s vírou v evangelium. Je to stanoveno v Bibli, Marek 16,15.16: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“

Co Petr poradil lidem, kteří v den letnic cítili, že je zvěst o Ježíši usvědčila z vin? Odpověď je v Bibli, Skutky 2,38: „Petr jim odpověděl: ‚Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů.‘“

>Co křest symbolizuje? Otevřme si Bibli, Skutky 22,16: „Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.“

Existují různé podoby křtu? Bible nám jednoznačně odpoví v Efezským 4,5: „…jeden je Pán, jedna víra, jeden křest…”

Co obnáší pravý křest? Odpověď nalezneme v Bibli, Římanům 6,2–7: „Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.“

Co se přihodilo při křtu Ježíše? Dozvíme se to v Bibli, v Matoušově evangeliu 3,16.17: „Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.‘“

Ve jménu koho mají být věřící pokřtěni? Je to objasněno v Bibli, v Matoušově evangeliu 28,19: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“

Jak Filip pokřtil na víru obráceného eunucha? Odpověď je zaznamenána v Bibli, Skutky 8,36–39: „Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: ‚Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?‘“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.“

Jaké předpoklady musí být splněny, abychom se mohli nech