Home / Bibelemner / Falske Messiaser

Falske Messiaser

Jesus advarte mot falske messiaser. Han sa flere skulle reise seg i de siste dager og at de skulle opptre som den ekte Messias. De kom til å gjøre krav på å være verdens frelser. Det står i Bibelen, Matteus 24,4.5. ”Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ”Jeg er Messias.” Og de skal villede mange.”

Jesus sa at de mange falske messiaser som skulle komme ved tidens ende, var et tegn på at han snart kommer igjen.. Det står i Bibelen, Matteus 24,23-26. ”Om noen da sier til dere: ”Se her er Messias,” eller: ”Der er han,” så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ”Han er ute i ødemarken,” så gå ikke dit ut, eller: ”Han er inne i huset,” så tro det ikke.”

Paulus advarer de kristne om falske profeter. De forkynner en Jesus som ikke er den vi møter i Bibelen. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 11,3.4. ”Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den opprinnelige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.”

Hvem tjener egentlig de som følger falske messiaser? Det står i Bibelen, 2. Korinterne 11,13-15. ”Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.”

Like før Jesus kommer tilbake vil en stor falsk messias tre frem på jord. Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 2,3.4. ”La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.”

Hva vil skje med denne falske messias, og hvordan vil vi kunne identifisere ham? Det står i Bibelen, 2. Tessaloniker 2,8-10. ”Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham. Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.”

De som følger falske messiaser vil tro oppriktig på at de følger den sanne Kristus. På tragisk vis vil de tro at de aktivt utfører hans vilje. Det står i Bibelen, Matteus 7,22.23. ”Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!”