Home / Biblická témata / Falešní Kristové

Falešní Kristové

Ježíš upozorňoval na to, že v poslední době povstanou falešní Kristové, kteří se budou vydávat za Mesiáše a prohlašovat se za spasitele světa. Bible to uvádí v Matoušově evangeliu 24,4.5: „Ježíš jim odpověděl: ‚Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.‘“

Původní řecké slovo používané v Novém zákoně pro označení Krista je ‚Christos‘; ve Starém zákoně se setkáváme s hebrejským ‚Mashiah‘, které čeština přejala jako Mesiáš. Doslovný překlad obou slov, tedy řeckého ‚Christos‘ a hebrejského ‚Mashiah‘, je ‚pomazaný‘. Toto označení Ježíš přijal v průběhu své služby v Palestině. Bible to dokládá v Janově evangeliu 4,25.26: „Žena mu řekla: ‚Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.‘ Ježíš jí řekl: ‚Já jsem to – ten, který k tobě mluví.‘“

Krátce před tím, než byl Ježíš ukřižován, kázal svůj velký, prorocký proslov o význačných událostech, které by se měly přihodit na konci dějin tohoto světa před jeho druhým příchodem. Ježíšovo varování je zaznamenáno v Matoušově evangeliu 24,23–26: „Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem. Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!“

Ježíš zdůrazňoval, že falešní Kristové budou činit velká znamení a zázraky, a způsobí tak strašné podvody. Mnoho křesťanů se domnívá, že pokud věří v Ježíše Krista, budou ochráněni od těchto podvodů posledních dnů. Avšak právě tento podvod sám potvrzuje fakt, že ve skutečnosti jsou zde dva Kristové, nikoli jen jeden. Někteří lidé již jsou podvedeni a následují špatného Krista. Mluví o tom Bible, 2. Korintským11,3.4: „Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!“ Apoštol Pavel zde mluví ke křesťanům rané církve. Varuje je před falešnými apoštoly, kteří sice zvěstují Ježíše, ale ne toho pravého, biblického. Tento ‚druhý Ježíš‘ je fiktivní, je to padělek, výsledek zkažených představ a mylného myšlení nepravých apoštolů. Evangelium, které je úzce spojeno s nepravým Ježíšem, je jiné; není to evangelium, které zaznamenává Bible a které bylo kázáno pravými apoštoly. Toto evangelium je navíc doprovázeno zplnomocněním ducha, avšak i to je podvodný duch, není totožný s Duchem svatým, který patří do Boží trojice.

Komu slouží následovníci falešného Krista? Dozvíme se to v Bibli, 2. Korintským 11,13–15: „Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!“ Falešný Ježíš byl vymyšlen satanem a může se také maskovat za anděla světla.

Těsně před druhým příchodem Ježíše Krista se na Zemi zjeví nepravý Kristus. Je to tak předpovězeno v Bibli, 2. Tesalonickým 2,3.4: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.“ V tomto význačném proroctví o událostech posledních dnů Bible uvádí, že dojde k povstání a k velkému odpadnutí od víry. V souvislosti s tím se zjeví „člověk nepravosti“, který je také znám jako „muž hříchu“ – antikrist. Tento falešný Kristus se dokonce usadí v Božím chrámu a bude podvodně zastupovat Ježíšovu službu.

Co se stane tomuto falešnému Kristovi a jak jej rozpoznáme? Bible nás v 2. Tesalonickým 2,8–10 upozorňuje: „A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ Následovníci podvrženého Mesiáše jsou svedeni, protože odmítli milovat Boží pravdu tak, jak je zjevená ve svaté Bibli.

Ježíš varoval, že nestačí jednoduše vyznávat ‚jméno Páně‘ a očekávat vstup do nebe. Je třeba konat Otcovu vůli. V evangeliu podle Matouše 7,21 říká: „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ Ježíš také prohlašuje v Janově evangeliu 6,40: „Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ Z toho vyplývá, že je třeba ‚hledět na Syna‘ a přemítat o pravém Ježíši a jeho životě a věřit ve slova, která vyřkl. Ježíš nás v evangeliu podle Jana 5,24 ujišťuje: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“

Je tragické, že podvedení křesťané budou v plné upřímnosti usilovat o to, aby byli ryzími věřícími a konali práci pro Krista. Budou dokonce prorokovat ve jménu Ježíše, v jeho jménu budou vyhánět démony, konat velké činy a zázraky. V Matoušově evangeliu 7,22.23 můžeme číst: „Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘“ Následovníci falešného Krista se tedy dopouští nepravosti. Porušují Boží zákon a neváží si Ježíšových přikázání. V Janově evangeliu 14,21 nás Ježíš ujišťuje: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“