Home / Biblická témata / Hrubá mluva

Hrubá mluva

Jaký by mìl být zpùsob naší mluvy? Odpovìï je v Bibli, Efezským 5,4: „Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné øeèi se nepatøí; vy máte vzdávat Bohu díky!“

Jedno z pøikázání zakazuje zneužívání Božího jména. V Bibli, Exodus 20,7, je jasnì psáno: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.“

Bùh vyžaduje, abychom se vyvarovali hrubé mluvy. Je to uvedeno v Bibli, Koloským 3,8: „Ale nyní odhoïte to všecko: zlobu, hnìv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.“

Naše víra se odráží v mluvì. Bible nám to pøipomíná v Pøísloví 13,3: „Kdo hlídá svá ústa, støeží svùj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.“

Následovníci Ježíše mají hovoøit obezøetnì. Je to požadováno v Bibli, Koloským 4,6: „Vaše slovo a je vždy laskavé a urèité; a víte, jak ke komu promluvit.“

Naše øeè ovlivòuje druhé. Je to v Bibli, 1. Timoteovi 4,12: „Nikdo a tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale tìm, kdo vìøí, buï vzorem v øeèi, v chování, v lásce, ve víøe, v èistotì.“