Krása

Jak dùležité místo zaujímá krása v lidském životì? Opravdová krása se skrývá v nitru èlovìka a pozitivnì pùsobí na druhé. Upozoròuje nás na to Bible v 1. listì Petrovì 3,3.4: „Pro vás se nehodí vnìjší ozdoba – splétat si vlasy, ovìšovat se zlatem, støídat odìvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je pøed Bohem pøevzácné.“

Pravá krása není sobìstøedná. Je to øeèeno v Bibli, 1. Timoteovi 2,9.10: „Rovnìž ženy a se oblékají slušnì a zdobí se prostì a støízlivì, ne úèesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.“

Pravá krása pochází od Boha. Hovoøí o tom Bible, Žalm 90,17: „Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buï s námi…“