Home / Biblická témata / Manželství

Manželství

Co nás Bible uèí o manželství? Manželství je trvalé, oddané partnerství mezi mužem a ženou, Matouš 19,5.6: „A øekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a pøipojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tìlo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bùh spojil, èlovìk nerozluèuj!“

Jak by se muži mìli chovat ke svým ženám? Odpoví nám Bible, Efezským 5,25–28 (SNC): „A vy, manželé, mìjte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obìtoval život, aby ji uèinil svatou a èistou Božím slovem a vodou pøi køtu. Tím si ji pøipravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou bez kazu. Tak by mìl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tìlo. Protože oba jsou teï jedním tìlem, prokazuje milující manžel lásku sám sobì!“

Muži by mìli své ženy také ctít. Bible je k tomu vybízí v 1. listu Petrovì 3,7: „Stejnì i muži: když žijete se svými ženami, mìjte pro nì porozumìní, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dìdièkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic pøekážet.“

Jak by se mìla žena chovat ke svému muži? Na tuto otázku Bible odpovídá v Listu Efezským 5,22–24 (SNC): „Manželky, vy se svým mužùm podøizujte stejnì, jako by to byl Kristus; muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tìlo – církev, pro jejíž záchranu sám zemøel. Proto má žena svého muže poslouchat jako církev poslouchá Krista.“

Znamená to tedy, že žena musí udìlat vše, co se muži zlíbí? Ne! Manželství vyžaduje oddanost obou partnerù. Èteme o tom v Bibli, Efezským 5,21 (SNC): „Podvolujte se jeden druhému, to dìlá Kristu èest.“

Je nìkde v Bibli zakázáno fyzické nebo slovní týrání partnera? Podívejme se napø. do Listu Koloským 3,19: „Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsnì.“

V zájmu úspìšného manželství odhodlanì usiluj o vyøešení všech nedorozumìní. Radí nám to Bible, Efezským 4,26: „Hnìváte-li se, nehøešte. Nenechte nad svým hnìvem zapadnout slunce.“

Udržuj svùj vztah, aby mohl rùst v jednotì a porozumìní. Požaduje to Bible, Efezským 4,2.3: „…Snášejte se navzájem v lásce a usilovnì hleïte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

Jak by spoleènost mìla vnímat manželství? Odpovìï najdeme v Bibli, Židùm 13,4: „Manželství a mají všichni v úctì a manželé a jsou si vìrni, nebo neøestné a nevìrné bude soudit Bùh.“

Kterými pøikázáními Bùh zaštítil manželství? Sedmým a desátým, Exodus 20,14.17: „Nesesmilníš,“ a „…Nebudeš dychtit po ženì svého bližního…“

Jaký jediný dùvod pro ukonèení manželství Ježíš pøipustil? Jeho slova mùžeme èíst v evangeliu podle Matouše 5,32: „Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo pøípad smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštìnou ženou oženil, cizoloží.“

Jak dlouho manželství trvá? Bible na to odpovídá v Øímanùm 7,2: „Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemøe, je zproštìna zákona manželství.“

Jaká rada je nám dána ohlednì výbìru partnera pro manželství? Otevøme si Bibli, 2. Korintským 6,14 (SNC): „Nespolèujte se s nevìrci, to pro vás není dobrá spoleènost. Co mùže mít spoleèného svìtlo s tmou, spravedlnost s bezprávím?“

Romantika a dar sexu jsou Bohem požehnány pouze ve svazku manželském. Bible o tom hovoøí v Pøísloví 5,18.19: „Buï požehnán tvùj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované lanì, z líbezné srny; její prsy a tì vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustaviènì.“