Home / Biblická témata / Nemìnnost

Nemìnnost

Mluví Bible o nemìnných jistotách ve svìtì, kde se zdá, že to jediné, co se považuje za dùležité, jsou vlastní hodnoty a jejich subjektivní prožívání jednotlivcem? Odpovìï je v Bibli, v knize Žalmù 111,4.7.8: “Hospodin je milostivý, plný slitování. Èiny jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou vìrná, spolehlivá navìky a navždy, pravdou a pøímostí vytvoøená.” Mìní se nìkdy Bùh? Odpovìï je v Bibli, v knize Malachiáš 3,6: “Já Hospodin jsem se nezmìnil.” Je Boží slovo pravdivé? Odpovìï je v Bibli, v Janovì evangeliu 17,17: “Posvì je pravdou; tvoje slovo je pravda.” Zmìní se nìkdy Boží slovo? Odpovìï je v Bibli, v knize Žalmù 93,5: “Tvá svìdectví jsou naprosto vìrná. A tvému domu pøísluší svatost do nejdelších èasù, Hospodine!” V knize Matouš 24,35 je psáno: “Nebe a zemì pominou, ale má slova nepominou.” Až nadejde den soudu, pak všichni budou souzeni Božím nemìnným zákonem. Tak je to v Bibli, v listu Jakubovì 2,10–12: “Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom pøikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždy ten, kdo øekl: `Nezcizoložíš,´ øekl také: `Nezabiješ.´ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, pøestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteøí mají být souzeni zákonem svobody.” Bùh bude volat každého, aby se zodpovídal, nebo On sám stanovil ve svém zákonì jistoty. V Bibli, v Øímanùm 2,6.11, se píše: “On odplatí každému podle jeho skutkù. Bùh nikomu nestraní.”