Půst

Co je to půst? K čemu slouží jako duchovní praktika? V Bibli v 2. Paralipomenon 20,3 čteme: “Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina.”

Půst je způsob, jak vyjádřit naši silnou touhu po Boží pomoci. Příklad najdeme v Bibli, Ezdráš 8,21: “Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek přímou cestu.”

Půst nemá sloužit jako prostředek k tomu, abychom mohli dělat dojem na ostatní. Bible v Matoušově evangeliu 6,17.18 říká: “Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.”

Půst může zahrnovat jednoduchou stravu. V biblické knize Daniel 10,2.3 je napsáno: “V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.”