Home / Biblická témata / Rozhodnost

Rozhodnost

Bůh nemá rád nerozhodnost, obzvláště pak v duchovních záležitostech. Bible to dokládá např. ve Zjevení 3,15.16: “Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.”

Dostůj svým závazkům a povinnostem; buď spolehlivý. V Bibli, Izajáš 50,7, je psáno: “Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.”

Zbytečně se nezaobírej okolními záležitostmi; soustřeď se na to důležité. V Bibli, Jeremjáš 32,38.39, je zaslíbení: “Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich.”

Zaměř se na službu Bohu. K takovému rozhodnutí nás vede Bible, Jozue 24,15: “Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.”