Satan

Kde začal hřích? U ďábla. V Bibli, 1. list Janův 3,8, je psáno: „Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.“

Ďábel byl od počátku vrahem a lhářem. Bible to prohlašuje v evangeliu podle Jana 8,44: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“

Odkud pochází Satan? Náznak jeho původu i vesmírného boje najdeme v poslední knize Bible, ve Zjevení Janově 12,7–9 (SNC): „V nebi se strhla bitva: Michael se svými anděly bojoval proti draku a jeho andělům. Veliký drak se svou družinou byl poražen, vyhnán z nebe a svržen na zem. To je ten dávný had z ráje, nepřítel, pomlouvač a svůdce všech lidí.“

Jak se to stalo, že Satan zhřešil? Byl snad stvořen hříšný? Ne, byl stvořen dokonalý, se svobodou volby. Takto je popsán v Bibli, Ezechiel 28,15: „Na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.“

Co způsobilo Satanův pád? V knize Ezechiel 28,17 je dále psáno: „Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost.“

Satan (před tím, než zhřešil, byl znám jako Lucifer – „světlonoš“) se chtěl rovnat Bohu. Čteme o tom v Bibli, Izajáš 14,12–14: „Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: ‚Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy … Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.‘“

Jak odlišný byl postoj Ježíše v protikladu k pýše a sebepovyšování Satanově, Filipským 2,6-8: „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“

Satanovy nadpřirozené síly, padlí andělé, vedou válku s Kristovou církví. Do tohoto boje musíme obléct plnou Boží zbroj, jak je popsána v Bibli, Efezským 6,11.12 (SNC): „Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám.Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy.“

Satan si troufl pokoušet samotného Krista. Máme o tom zprávu v evangeliu podle Matouše 4,1: „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.“

Satan je poražený nepřítel. Bůh jej již porazil. Přesto se však dál snaží získat nás pro své zlé plány. V Bibli, Listu Jakubově 4,7, jsme vyzýváni: „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“