Tělo

Lidské tělo stvořil Bůh. Píše o tom Bible např. v Žalmu 139,14: „Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.“

Naše těla představují živé oběti. Je to objasněno v Bibli, Římanům 12,1: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“

Naše těla patří Bohu a slouží jako jeho chrám. Uvádí to Bible v 1. listě Korintským 6,19.20: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“

Fyzicky však mohou naše těla náležet pouze partnerovi v maželství. Čteme o tom v Bibli, 1. Korintským 7,2–4: „Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.“

Naše těla budou po smrti znovu oživena. Objasňuje to Bible v 1. listě Korintským 15,42: „Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné.“

Tělo představuje předobraz správného chodu církve. Blíže to vysvětluje Bible, Římanům 12,4.5: „Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.“