Home / Biblická témata / Zevnìjšek

Zevnìjšek

Neposuzujte druhé podle zevnìjšku. Pamatujte, že Bùh se dívá hloubìji. V Bibli je v 1 Samuelovì 16,7 napsáno: “Hospodin však Samuelovi øekl: ‘Nehleï na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, nebo já jsem ho zamítl. Nejde o to, naè se dívá èlovìk. Èlovìk se dívá na to, co má pøed oèima, Hospodin však hledí na srdce.’”

Naše svìdectví souvisí s naším zevnìjškem. Je to vyjádøeno v Bibli, 1. listu Timoteovi 2,9.10: “Rovnìž ženy a se oblékají slušnì a zdobí se prostì a støízlivì, ne úèesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.” V 1. listu Petrovì 3,3.4 je psáno: “Pro vás se nehodí vnìjší ozdoba - splétat si vlasy, ovìšovat se zlatem, støídat odìvy - nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je pøed Bohem pøevzácné.”