Home / Bibelemner / Bibelske løfter

Bibelske løfter

Gud holder alltid det han lover. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 1,19-20. ”For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære.”

Gud forandrer aldri på sine løfter, og han trekker seg heller aldri fra det han har lovet. Det står i Bibelen, Salmene 89,35. ”Jeg vil ikke vanhellige min pakt og ikke endre det jeg har talt.”

Guds løfter går alltid i oppfyllelse. Det står i Bibelen, Josva 23,14. ”Dere skal da vite og aldri la det gå dere av minne at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere, har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil.”

Gud har gitt oss løfte om evig liv. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,25. ”Og dette er det han har lovt oss: det evige liv.”

Gud er i stand til å gjøre det umulige. Det står i Bibelen, Lukas 18,27. ”Han svarte: ”Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud”.”

Gud har lovet oss et nytt hjerte og et nytt mål for vårt liv. Det står i Bibelen, Esekiel 36,26. ”Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden.”

Han har lovet oss tilgivelse. Det står i Bibelen, 1. Johannes 1,9. ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

Han har lovet at vi skal få Åndens frukt i våre liv. Det står i Bibelen, Galaterne 5,22-23. ”Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.”

Han har også lovet at han skal redde oss fra alt det som skremmer oss. Det står i Bibelen, Salmene 34,5. ”Jeg søkte Herren, og han svarte meg, fra alt som skremte, berget han meg.”

Gud har lovet frelse for våre barn. Det står i Bibelen, Jesaja 49,25. ”Ja, så sier Herren... Jeg vil kjempe mot dem som strir mot deg, og dine barn vil jeg frelse.”

Vi får løfte om Den Hellige Ånd. Det står i Bibelen, Lukas 11,13. ”Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd fra himmelen til dem som ber ham!”

Han vil sørge for at vi får alt det vi trenger. Det står i Bibelen, Filipperne 4,19. ”Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.”

Gud holder ikke noe godt tilbake fra oss. Det står i Bibelen, Salmene 84,12. ”For Herren vår Gud er sol og skjold; Herren gir nåde og ære. Den som er redelig i sin ferd, nekter han ikke noe godt.”

Han har lovet oss visdom og innsikt. Det står i Bibelen, Jakob 1,5. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser.”

Gud har lovet å gi oss fred. Det står i Bibelen, Jesaja 26,3. ”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg.”

Gud har lovet å gi oss styrke til å motstå fristelser. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,13. ”Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.”

Vi har fått løfte om sunnhet og helbredelse. Det står i Bibelen, Jeremia 30,17. ”Jeg lar sårene dine gro og leger de slag du har fått, sier Herren.”

Gud har lovet i å beskyttelse mot fare og det som kan skade oss. Det står i Bibelen, Salmene 91,10. ”Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt.”

Bibelen gir løfte om at de som er døde skal vekkes til live igjen. Det står i Bibelen, Johannes 5,28-29. ”Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.”

Jesus har lovet at han skal komme tilbake til jorden igjen. Det står i Bibelen, Johannes 14,2-3. ”I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.”

Han har lovet at død, sorg, og smerte en gang skal ta slutt. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,4. ”Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.”