Home / Subiecte biblice / Făgăduinţe Biblice

Făgăduinţe Biblice

Dumnezeu totdeauna Îşi ţine promisiunile. Este scris în Biblie: 2Corinteni 1:19-20. "Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, ... n-a fost "da" şi "nu", ci în El nu este decât "da." În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt "da"; de aceea şi "Amin", pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu."

Dumnezeu niciodată nu-Şi schimbă şi nu-Şi retrage promisiunile. Este scris în Biblie:Psalm 89:34. "Nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele."

Nici una din promisiunile lui Dumnezeu n-a dat greş. Este scris în Biblie: Iosua 23:14. "Recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că nici unul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de Domnul, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit."

Ni s-a promis viaţa veşnică. Este scris în Biblie: 1Ioan 2:25. "Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa veşnică."

Dumnezeu poate face ceea ce pare a fi imposibil. Este scris în Biblie: Luca 18: 27. "Isus a răspuns:"Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu."

Ni s- au promis inimi si dorinţe noi. Este scris în Biblie: Ezechiel 36:26. "Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne."

El ne- a promis iertare. Este scris în Biblie: 1Ioan 1:9. "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire."

El ne- a promis roada Spiritului. Este scris în Biblie: Galateni 5:22-23. "Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor."

El ne-a promis eliberarea de teamă. Este scris în Biblie: Psalm 34:4. "Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele."

Dumnezu a promis salvare pentru copiii noştri. Este scris în Biblie: Isaia 49:25. "Căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi şi voi scăpa pe fiii tăi."

Ni s-a promis Spiritul Sfânt. Este scris în Biblie: Luca 11: 13. "Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-l cer!"

Toate trebuinţele noastre vor fi satisfăcute. Este scris în Biblie: Filipeni 4:11. "Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos."

Nu vom fi lipsiţi de niciun lucru bun. Este scris în Biblie: Psalm 84:11. "Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană."

El ne-a promis înţelepciune. Este scris în Biblie: Iacov 1:5. "Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată."

Dumnezeu ne-a promis pacea. Este scris în Biblie: Isaia 26:3. "Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine."

Dumnezeu a promis scăpare din ispită. Este scris în Biblie: 1Corinteni 10:13. "Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda."

Avem promisiunea sănătăţii şi a vindecării. Este scris în Biblie: Ieremia 30:17. "Dar te voi vindeca şi îţi voi lega rănile, zice Domnul."

Dumnezu a promis protecţie în nenorociri şi necazuri. Este scris în Biblie: Psalm 91:10. "De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tĺu."

Biblia făgăduieşte că cei morţi vor învia. Este scris în Biblie: Ioan 5:28-29. "Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au fĺcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată."

Isus a promis că El va veni iarăşi. Este scris în Biblie: Ioan 14:2-3. "În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacăn-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi."

l a promis că moartea, necazul şi durerea vor dispărea. Este scris în Biblie: Apocalips 21:4. "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut."