Home / Bibel ämnen / Löften i bibeln

Löften i bibeln

Gud håller sina löften. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 1:19-20   Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.

Ändrar sig Gud efter det att hans läppar talat? Bibeln säger i Psalm 89:35   jag skall inte kränka mitt förbund och inte ändra det jag har sagt.

Guds löften sviker aldrig. Bibeln säger i Josua 23:14   Själv går jag nu den väg allt levande måste vandra. Av hela ert hjärta och med hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren, er Gud, lovat er. Allt har gått i uppfyllelse, ingenting har uteblivit.

Gud har lovat oss evigt liv. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 2:25   Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

Kan Gud göra det som verkar omöjligt? Bibeln säger i Lukasevangeliet 18:27   Han svarade: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”

Gud har lovat oss ett nytt hjärta och en ny ande. Bibeln säger i Hesekiel 36:26   Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.

Gud har lovat att förlåta oss våra synder. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 1:9   Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Han har lovat oss andens frukter. Bibeln säger i Galaterbrevet 5:22-23   Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Gud gör oss fria från fruktan. Bibeln säger i Psalm 34:5   Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan.

Gud har själv lovat att rädda oss. Bibeln säger i Jesaja 49:25   Så säger Herren: ... Jag skall strida mot den som strider mot dig, jag skall rädda dina barn.

Gud har lovat att ge oss den helige Ande. Bibeln säger i Lukasevangeliet 11:13   Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”

Kristus har lovat att ge oss allt vad vi behöver. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:19   Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

Gud undanhåller inget gott. Bibeln säger i Psalm 84:12   Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära, dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott.

Han har lovat att ge visdom. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5   Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Gud lovar trygghet. Bibeln säger i Jesaja 26:3-4   Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.

Gud lovar att vi skall inte frestas över vår förmåga. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:13   Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Gud lovar oss hälsa och tillfrisknande. Bibeln säger i Jeremia 30:17   Jag skall skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren, ...

Herren lovar sitt beskydd. Bibeln säger i Psalm 91:11   Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.

Bibeln lovar att de döda skall uppstå igen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 5:28-29   Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.

Jesus har lovat att komma tillbaka. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:2-3   I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Gud har lovat att göra slut på död, sorg och plåga. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:4   och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.