Îngeri

Cine sunt îngerii? Este scris în Biblie: Evrei 1:14. "Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare, trimişi ca să slujească, pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?" (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Cât de mulţi îngeri există? Este scris în Biblie: Apocalips 5:11. "Şi am văzut şi am auzit glas de îngeri mulţi... şi era numărul lor zeci de mii de zeci de mii şi mii de mii." (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Sunt îngerii un ordin mai înalt de fiinţe decât oamenii? Este scris în Biblie: Psalm 8:4-5. "Ce este omul că-Ţi aminteşti de el? sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu slavă şi cu cinste l-ai încununat pe el." (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Îngerii pot să apară sub forma unor oameni obişnuiţi. Este scris în Biblie: Evrei 13:2. "Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie , pe îngeri."

Cine este liderul îngerilor? Este scris în Biblie: "1Petru 3:22. "Şi acum Cristos este în cer, unde stă la locul de onoare, chiar lângă Dumnezeu Tatăl, cu toţi îngerii şi puterile cerului plecate şi supuse Lui." (Noul Testament pe înţelesul tututror).

Îngerii sunt apărătorii speciali ai oamenilor. Este scris în Biblie: Matei 18:10. "Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea Faţa Tatălui Meu care este în ceruri."

Îngerii protejează. Este scris în Biblie: Psalm 91:11-12. "Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vre o piatră."

Îngerii salvează din primejdii. Este scris în Biblie: Psalm 37:7. "Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie."

Îngerii îndeplinesc poruncile lui Dumnezeu. Este scris în Biblie: Psalm 103:20-21. "Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui."

Îngerii împărtăşesc mesajele lui Dumnezeu. Este scris în Biblie: Luca 2:9-10. "Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: "Nu vă temeţi; căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul."

Ce parte vor îndeplini îngerii când Isus va veni a doua oară? Este scris în Biblie: Matei 16:27 şi 24:31. "Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi." "El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă."

De unde au venit îngerii cei răi? Ei erau îngeri buni care au ales să se răscoale. Este scris în Biblie: Apocalips 12:9. "Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreunâ cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui."

Ce influenţă au îngerii cei răi? Ei se luptă împotriva celor ce sunt buni. Este scris în Biblie: Efeseni 6:12. "Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti."

Care va fi soarta finală a lui Satana şi a îngerilor săi? Este scris în Biblie: Matei 25:41. "Apoi va zice celor de la stânga Lui: "Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui."