Home / Biblická témata / Andělé

Andělé

Kdo jsou andělé? Odpověď nalézáme v Bibli, v listu Židům 1,14: “Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?”

Kolik je andělů? V knize Zjevení 5,11 je psáno: “A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce.”

Jsou andělé na vyšší úrovni než lidé? Odpověď je v Bibli, v Žalmu 8,5–6 (PBK): “Co jest člověk, že jsi naň pamětliv … Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.”

Andělé se mohou zjevovat v podobě obyčejných lidí. Čteme o tom v Bibli, v listu Židům 13,2: “S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.”

Kdo vede anděly a pečuje o ně? Odpověď nacházíme v Bibli, v 1. listu Petrově 3,22: “Kristus Ježíš, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.”

Andělé jsou zvláštní strážci. Bible se o nich zmiňuje v evangeliu Matouše 18,10: “Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.”

Andělé zajišťují ochranu. Je to psáno v Bibli, v Žalmu 91,11–12: “On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.”

Andělé ochraňují před nebezpečím. Bible nás o tom ujišťuje v Žalmu 34,8: “Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.”

Andělé nosí Boží příkazy. V Bibli v Žalmu 103,20–21 je napsáno: “Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!”

Andělé nosí Boží poselství. Zprávu o tom čteme u Lukáše 2,9–10: “Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: `Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.´”

Jaká bude úloha andělů při druhém příchodu Ježíše? Odpověď nalézáme v Bibli, v evangeliu Matouše 16,27 a 24,31: “Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání … On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.”

Jaký je původ zlých andělů? Byli to původně dobří andělé, kteří se rozhodli, že se vzbouří. Je to vysvětleno v Bibli, ve Zjevení 12,9: “A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.”

Jaké je působení zlých andělů? Zápasí proti každému, kdo je dobrý. V Bibli je to psáno v listu Efezským 6,12: “Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.”

Jaký bude koněčný osud Satana a jeho zlých andělů? Odpověď je v Bibli, u Matouše 25,41: “Potom řekne těm na levici: `Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!´”