Život

Co dává lidskému životu hodnotu? V biblické knize Genesis 9,6 je napsáno: „Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.“

Každý okamžik života je darem Božím. V Bibli to dokládá Žalm 39,5: „Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.“

Život získá opravdovou hodnotu, když jej žijeme ve světle věčnosti. Proto král David v Žalmu 90,12 prosí: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“

Život má svoji cenu tehdy, když se nesobecky upíná k evangeliu. V Bibli se totiž říká, Marek 8,35: „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.“

Duchovní život je sebeobětavý. Ježíš se v Lukášově evangeliu 9,25 ptá: „Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?“

Duchovní život se zakládá na vztahu s Kristem a pouze v Kristu jej lze nalézt. Je to vyjádřeno v Bibli, Římanům 6,5–7: „Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.“