Církev

Co to je církev? Církev není budova, ale společenství lidí, kteří ji tvoří. Je to tak vyjádřeno v Bibli, Skutky 17,24: "Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli."

Církev je ztotožňována s věřícími lidmi. V Bibli se to dočteme v Efezským 2,21: "… v něm (v Kristu) jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží." 1. Korintským 3,16 pak říká: "Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?"

Co církev dělá? Církev zvěstuje evangelium. Takový je požadavek Bible, 2. Timoteovi 4,2: "Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování."

Církev má zodpovědnost Bohem danou. V Efezským 4,11.12 je přiblížena takto: "A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby ? k budování Kristova těla."

Zapojení každého věřícího má hluboký význam. Je vyjádřen v Bibli, 1. Korintským 12,13: "Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem."

Věřící se vzájemně povzbuzují. V Listu Židům 10,25 je zapsána tato rada: "Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův."