Démoni

Démoni jsou padlí andělé, kteří slouží satanovi. Bible o nich píše ve Zjevení 12,9: “A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.”

Démoni jsou sice mocní, ale zároveň také omezení Bohem. Dokládá to Bible v Markově evangeliu 1,27: “Všichni užasli a jeden druhého se ptali: ‚Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.‘”

Ježíš vládne mocí nad démony. Bible tuto moc popisuje např. v Lukášově evangeliu 4,35.36: “Ale Ježíš mu pohrozil: ‚Umlkni a vyjdi z něho!‘ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: ‚Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!‘”

V jaké podobě se démoni ukazují? Nepřítel není vidět, ale boj s ním je opravdový a osobní. Můžeme o tom číst v Bibli, Efezským 6,12: “Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.”

Satan se nám vyhne, pokud mu nepodlehneme a oddáme se Bohu. Jsme o tom ujištěni v Bibli, List Jakubův 4,7: “Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.”