Láska

Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Jsme o tom ujištěni v Bibli, Římanům 8,38.39: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Boží láska je obětavá. Je to doloženo v Bibli, Jan 3,16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Boží láska trvá na věky. Bible to vyjadřuje v Žalmu 136,1: „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“

Jak je láska popsána? Otevřme si Bibli, 1. Korintským 13,4–7: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“

Máme nařízeno milovat jeden druhého. V Bibli, 1. list Janův 2,7.8 (SNC), můžeme číst: „Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás.“

Láska není vyhrazena pouze pro přátele. Bible to objasňuje v evangeliu podle Matouše 5,43.44: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“

Láska zahrnuje Boží zákon. V Matoušově evangeliu 22,37–40 je napsáno: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Láska k Bohu se projevuje dodržováním Jeho přikázání. Tak je to vyjádřeno v Bibli, 1. list Janův 5,3: „V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.“

Nedopusť, aby tvoje láska k Bohu slábla. Bible nás před tím varuje ve Zjevení 2,4.5: „Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.“