Nebe

Co Bůh říká o nebi? Podívejme se např. do evangelia podle Jana 14,2.3: “V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.”

Nebe daleko přesahuje naše chápání. Tak se o tom zmiňuje Bible, 1. Korintským 2,9: “…Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.”

Jak nebe popsal Izajáš? Přečtěme si to v Bibli, Izajáš 65,21–23: “Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody. Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny stromu. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují. Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci.”

Pokoj prostoupí dokonce i království zvířat. Bible to uvádí v knize Izajáš 65,25: “‚Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,‘ praví Hospodin.”

Postižení budou uzdraveni. Prorokuje to Bible, Izajáš 35,5.6: “Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.”

Bůh bude žít společně se svým lidem a bude konec smrti, pláči a bolesti. Je nám to přislíbeno v Bibli, Zjevení 21,3.4: “A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.‘”