Home / Biblická témata / Smilstvo

Smilstvo

Boží pøikázání zakazují smilstvo. V Bibli je v knize Exodus 20,14 jasnì psáno: “Nesesmilníš.”

Opustit svého partnera kvùli nìkomu jinému mùže být i zákonné, ale v Božích oèích je to smilství. Tak o tom èteme v Bibli, v evangeliuLukáše 16,18: “Každý, kdo propouští svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.”

Chtivost je forma smilství. V Matoušovì evangeliu 5,27–28 je psáno:“Slyšeli jste, že bylo øeèeno: `Nezcizoložíš.´ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivì, již s ní zcizoložil ve svém srdci.”

Jak se Ježíš zachoval k ženì, která byla pøistižena pøi cizoložství? Odpovìï je v Bibli, u Jana 8,10–11: “Ježíš se zvedl a øekl jí: `Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tì neodsoudil?´ Ona øekla: `Nikdo, Pane.´ Ježíš jí øekl: `Ani já tì neodsuzuji. Jdi a už nehøeš!´”

Je Boží vùlí, abychom se vyhýbali sexuální nemravnosti. Je to v Bibli, v 1. Tesalonickým 4,3: “Nebo toto je vùle Boží, vaše posvìcení, abyste se zdržovali necudnosti.”