Home / Biblická témata / Spokojenost

Spokojenost

Co přináší spokojenost? Spokojenost je dar Boží a vyplývá z přijetí Božího náhledu na život. Je vyjádřena v Bibli, Filipským 4,12.13: „Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“

Spokojenost vychází z pokory a důvěry v Boha. Dočteme se to v Bibli v Žalmu 131,1: „Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu.“

Spokojenost vyrůstá z oddanosti Kristu a věčným hodnotám. V Bibli v Matoušově evangeliu 6,24 se píše: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“

Závist znemožňuje dosáhnout spokojenosti. Bible závist zapovídá v Exodu 20,17: „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Materializmus je překážkou ke spokojenosti. Bible se k tomu vyjadřuje v 1. Timoteovi 6,9: „Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.“