Sabatul

Când şi prin cine a fost făcut Sabatul?

Este scris în Biblie: Geneza 2:1-2. “Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.”

Care e motivul pentru ţinerea Sabatului ca zi sfântă?

Este scris în Biblie: Exodul 20:11. “Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

Pentru cine spunea Isus că afost facut Sabatul?

Este scris în Biblie: Marcu 2:27. “Apoi le-a zis: “Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.”

Ce ne cere porunca a patra.

Este scris în Biblie: Exodul 20:8-10. “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.”

Care e semnul pus de Dumnezeu între El Însuşi şi poporul Său?

Este scris în Biblie:Ezechiel 20:20. “Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!”

Sabatul este deasemenea un semn al sfinţirii.

Este scris în Biblie: Ezechiel 20:12. “Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca

un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.”

Pe pământul cel nou, când se vor închina cei mântuiţi înaintea Domnului?

Este scris în Biblie: Isaia 66:22-23. “Căci după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul_ aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul.”

Oare a ţinut Isus Sabatul când era pe pamânt?

Este scris în Biblie: Luca 4:16. “Când (Isus) a ajuns în Nazaret, unde Îşi petrecuse copilăria, S-a dus ca de obicei la sinagogă, în ziua de sâmbătă şi S-a ridicat în picioare să citească din Scripturi” (NT pe înţelesul tuturor).

Ce zi precede prima zi a săptămânii?

Este scris în Biblie:Matei 28:1. “La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a săptămânii.”

După răstignire, ce zi a fost ţinută de femeile care-L urmau pe Isus?

Este scris în Biblie: Luca 23:56. “S-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.”

Ce zi a săptămânii este Sabatul, “după Lege?”

Este scris în Biblie:Exodul 20:10. “Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău.”(“Ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului tău”- Traducerea engleză KJV).

Care era obiceiul apostolului Pavel cu privire la Sabat?

Este scris în Biblie:Faptele Apostolilor 17:2. “Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.”

Ce zicea Hristos despre Legea lui Dumnezeu, din care porunca despre Sabat este o parte?

Este scris în Biblie: Matei 5:17-19. “Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar ori cine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.”

Ce fel de închinare ne arată Mântuitorul, că nu este în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Matei 15:9. “De geaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.

Care sunt caracteristicile poporului lui Dumnezeu în timpul din urmă?

Este scris în Biblie: Apocalips 14:12. “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”