Sobota

O sobotě se dočítáme hned v druhé kapitole Bible, Genesis 2,2.3: „Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“

Proč se má sobotní den světit jako svatý? Protože je ustanoven jako památník stvoření. Dokládá to citace z desatera, Exodus 20,11: „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“

Pro koho byla stvořena sobota? V evangeliu podle Marka 2,27 jsou zapsána Ježíšova slova: „A řekl jim: ‚Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.‘“

Celé 4. přikázání z Desatera se vztahuje k sobotnímu odpočinku a vysvětluje jej, Exodus 20,8–10: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách.“

Sobotu určil Bůh jako znamení mezi sebou a svým lidem. Čteme o tom v Bibli, Ezechiel 20,20: „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Sobota je také znamením posvěcení. V biblické knize Ezechiel 20,12 je psáno: „Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já Hospodin je posvěcuji.“

Také v nebi a na nové zemi budeme slavit sobotu a uctívat v ní Pána Boha. Izajáš 66,22.23 v překladu Bible kralické říká: „Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou … stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházet bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin.“

V Bibli máme mnoho zpráv o tom, že i Ježíš, když žil na této zemi, dodržoval sobotu. Jedna z nich je v evangeliu podle Lukáše 4,16: „Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.“

Který den je podle Bible sedmým dnem týdne? Odpověď najdeme např. v evangeliu podle Matouše 28,1: „Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.“

I po ukřižování Ježíše světily ženy, které následovaly Krista, sobotu. Čteme o tom v evangeliu podle Lukáše 23,56: „Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.“

Kterým dnem týdne je podle přikázání sobota? Jasně je to vyjádřeno překladu Bible kralické, Exodus 20,10.11: „Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.“

Také první křesťané zachovávali svěcení soboty. O apoštolu Pavlovi čteme, Skutky apoštolů 17,2: „Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil.“

Co řekl Kristus o Božím zákoně, jehož součástí je i přikázání o sobotě? Je to zapsáno v Bibli, evangelium podle Matouše 5,17–19: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.“

Existuje způsob uctívání, který není podle Božích přikázání. O něm Spasitel řekl, Matouš 15,9 (SNC): „Jejich uctívání je bezcenné, protože vyučují svým vlastním zákonům místo Božím.“

Čím jsou charakterističtí Boží lidé poslední doby? Otevřeme v Bibli prorockou knihu Zjevení Janovo 14,12: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“