Home / Biblická témata / Výživa

Výživa

Jaká výživa byla původně lidem doporučena? Ovoce, obiloviny, ořechy a luštěniny. Tak o tom čteme v Bibli, Genesis 1,29: “Bůh také řekl: ‚Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.‘”

Co Bůh řekl o výživě po potopě, kdy zůstalo jen malé (jestli vůbec nějaké) množství vegetace? V Bibli, Genesis 9,2–4, čteme: “Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst.”

Lidé měli opatrně vybírat své jídlo a rozlišovat mezi tím, co pro ně je a není dobré. Stojí to v Bibli, Leviticus 11,47: “Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí.”

Rozlišení mezi živočichem čistým a nečistým nebylo pouze židovskou zásadou. Toto rozlišení bylo platné již dávno před prvním Židem Abrahamem. Je to doloženo v Bibli, Genesis 7,1.2: “I řekl Hospodin Noemu: ‚Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš s sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá, jen po páru, samce se samicí.‘”

Toto rozlišení mezi čistým a nečistým bude pokračovat až do doby konce. V Bibli, Izajáš 66,15.17, je psáno: “Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně. Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou, je výrok Hospodinův.”

Daniel dal všem příklad správného stravování. Jaký příklad to byl, se dozvíme v Bibli, Daniel 1,8: “Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.” Co tedy pil a jedl místo těchto pokrmů? Odpověď nám dá opět Bible, Daniel 1,12: “Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.”

Proč bychom se měli učit sebeovládání v souvislosti s našimi stravovacími návyky? Vysvětluje nám to Bible, 1. Korintským 10,31: “Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.”