Smrt

Jaký postoj máme zaujmout ke smrti? Měli bychom si být jisti, že i v takové chvíli je Bůh s námi. Ve známém Žalmu 23 jsou ve 4. verši tato slova: „I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“

Co je to smrt? Zemřít vlastně znamená totéž jako usnout. Je to napsáno v Bibli, 1. Tesalonickým 4,13: „Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději,“ a také v Janově evangeliu 11,11–14: „To pověděl a dodal: ‚Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.‘ Učedníci mu řekli: ‚Pane, spí-li, uzdraví se.‘ Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl: ‚Lazar umřel.‘“

Daniel nám říká, kde spí mrtví. Čtěme Bibli, Daniel 12,2: „Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou…“

Mohou si být mrtví něčeho vědomi? Odpověď najdeme v Bibli, v knize Kazatel 9,5.6.10: „Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“

Smrt ale neznamená konec všeho! Ujišťuje nás o tom Bible, Izajáš 26,19: „Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu!“

Co Ježíš zaslíbil těm, kdo zemřou? V Bibli, Ozeáš 13,14 (SNC), je psáno: „Já je však z moci podsvětí vyplatím. Vykoupím je ze spárů smrti a budu se ptát: ‚Kde jsou, smrti, tvé morové nákazy a epidemie? Kam se, podsvětí, ztratila tvá ničivá a destruktivní moc?‘“

Síla vzkříšení pochází od Krista. Bible nám to vysvětluje v 1. Korintským 15,21.22: „A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“

Proto dal Bůh světu svého Syna, Jan 3,16: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Všichni lidé, dobří i zlí, budou vzkříšeni. Bible to popisuje v Janově evangeliu 5,28.29: „Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.“

Spravedliví budou vzkříšeni hned při druhém příchodu Krista. Tak o tom čteme v Bibli, 1. Tesalonickým 4,16.17: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“

Jakou podobu budeme mít po vzkříšení? Odpověď najdeme v Bibli, Filipským 3,20.21 (SNC): „Naše pravá vlast je tam, kde je Ježíš Kristus, a my se těšíme, že se k nám odtud vrátí, aby naše slabá a smrtelná těla proměnil a dal jim stejnou podstatu, jakou mělo jeho tělo po vzkříšení. On je schopen to učinit, protože je Pánem vesmíru.“

Jak dlouho budou spravedliví žít po vzkříšení? Dozvíme se to v evangeliu podle Lukáše 20,36: „Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení.“

Jak dlouho bude trvat, než budou zlí lidé také vzkříšeni? Čtěme biblickou knihu Zjevení 20,4.5: „…Nyní povstali (spravedliví) k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. – Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.“

Jaký pak bude jejich úděl? I to je v Bibli, Zjevení 20,9: „…Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“

Kdo vlastně jsou ti zlí lidé? Jejich výčet najdeme ve Zjevení 21,8: „Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“