Home / Biblická témata / Zneužívání

Zneužívání

Bůh zakazuje fyzické i slovní týrání partnera. Tak je to psáno v Bibli, v listu Koloským 3,19: “Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.”

Bůh zakazuje zvrácenosti. I to je v Bibli (Leviticus 18,6): “Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu. Já jsem Hospodin.”

Násilí je příznačné pro nevěrné. V Bibli, v knize Přísloví 13,2, čteme: “Ovoce svých úst se každý dobře nají, duše věrolomných okusí násilí.”

Násilníci nebudou obdivováni. V knize Přísloví 3,31 můžeš číst tato slova: “Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.”

Lidé, kteří někoho ústně napadají, projevují své pravé já. Takto je to vyjádřeno v Bibli, v Přísloví 13,3: “Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.”

Bůh poskytuje obětem násilí povzbuzení. Najdete je mimo jiné v Žalmu 91,1–16: “Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: `Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.´ Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.”

Bůh miluje i ty, kteří byli zneužiti. Čteme o tom v knize Římanům 5,3–5: “A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.”

Nakonec i ti, kteří zneužívají, dostanou, co si zaslouží. Je to psáno v Bibli, v Žalmu 60,13–14: “Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky.”

Máme přislíbeno bezpečí a spánek beze strachu. Čteme o tom v Bibli, v Přísloví 3,21–24: “Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní. Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.”